Komunalac Glina d.o.o. je prinudni upravitelj stambenih zgrada na području grada Gline, sukladno čl. 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Kontakt osoba za prijavu potrebe hitnih i nužnih popravaka:

Milan Kihalić

Telefon: 044/527-894

Kontakt osoba za imovinsko-pravna pitanja:

Ivana Dinčir Bogojević

Telefon: 044/527-896

Posljednjih mjeseci provodi se postupak etažiranja i upisivanja u zemljišne knjige stambenih zgrada sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine („Narodne novine“, br. 121/13).

U ovom trenutku postupak je dovršen i u zemljišne knjige su upisane sljedeće zgrade:

  • Stjepana i Antuna Radića 12, 14
  • Ante Kovačića 15
  • Vukovarska 11,13
  • Frankopanska 59,61,63