vađenje kamena

          vađenje šljunka, pijeska i gline

          kupnja i prodaja robe

          obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

          javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem prometu

          upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

          iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem

          iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

          čišćenje svih vrsta objekata

          održavanje čistoće

          postupanje s otpadom

          pogrebne i srodne djelatnosti

          održavanje groblja i krematorija

          opskrba toplinskom energijom

          održavanje nerazvrstanih cesta

          uređenje i održavanje parkova, zelenih površina, trgova i dječjih igrališta

          uređenje i održavanje tržnica na malo i stočnog sajma

          plakatiranje i prigodno uređivanje grada

          skupljanje sekundarnih sirovina

          zimska služba

          projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

          nadzor nad gradnjom

          upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta