Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KOMUNALAC GLINA, d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN…