„Nabava dvokomornog vozila za prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada“

KK.06.3.1.18.0067

Naziv projekta: Nabava dvokomornog vozila za prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada

Korisnik projekta: Komunalac Glina d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.396.370,00 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.396.370,00 kuna

Ukupni iznos sufinanciranja (bespovratna sredstva EU) : 1.186.914,50 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 7. siječnja 2021. godine – 6. siječnja 2022. godine

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Investicijski prioritet 6i: Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve

Specifični cilj 6i1: Smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalište

Posredničko tijelo razine 1:Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10 000 Zagreb,

Kontakt:               01/3717-111                      Web stranica:     https://mingor.gov.hr/

Posredničko tijelo razine 2:Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Kontakt:               01/5391-800                      Web stranica:     https://www.fzoeu.hr/

Korisnik:KOMUNALAC GLINA  d.o.o., Petrinjska 4, Glina

Kontakt:               044/527-896                      Web stranica:     https://komunalac-glina.hr/

Ovim projektom pristupa se nabavi dvokomornog vozila radi uspostavljanja sustava odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Gline s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, što će ujedno rezultirati povećanjem udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu. Ciljana skupina ovog projekta su korisnici javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom. Ovo vozilo uklapa se u cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Grada Gline jer je započeta kompleksna izgradnja infrastrukture gospodarenja otpadom u smislu građevina za gospodarenje otpadom u kojima će se odvijati procesi obrade otpada. Novo vozilo podići će učinkovitost cijelog sustava.

Projekt „Nabava dvokomornog vozila za prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada“  je u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH, Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. te Planom gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje od 2018.-2023. koji utvrđuju ciljeve i mjere gospodarenja otpadom te nabavu planirane opreme potrebne za ostvarivanje zadanih ciljeva, što je u ovom slučaju nabava komunalnog vozila. Jedan od glavnih prioriteta za ostvarivanje ciljeva strategije je povećanje odvojenog sakupljanja otpada. Nadalje, projekt izravno doprinosi provedbi Cilja I. PGO RH „Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom“, cilja 1.2 „Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada“  putem mjere 1.2.1 „Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila“.

Ciljevi i očekivani rezultati:

               Specifični cilj:     Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

               Rezultati:

– Nabava jednog dvokomornog vozila za prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada

  •  Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada: 35 tona godišnje

Aktivnosti projekta:

-nabava dvokomornog vozila

– upravljanje projektom

– promidžba i vidljivost

Dodatne poveznice:

www. Strukturnifondovi.hr

Kohezijski fond: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/