“Komunalac Glina je sukladno Planu nabave za 2017. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio poziv za javno nadmetanje s cijlem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu robe – NAFTNI DERIVATI – MV 2/2017 (CPV – 09134200-9). Rok za dostavu ponuda je 12. travanj 2017. godine u 13:00 sati. Dokumentacija i troškovnik mogu se preuzeti na adresi: https://eojn.nn.hr/.”