“Komunalac Glina je sukladno Planu nabave za 2017. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio poziv za javno nadmetanje s cijlem sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu – Radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Gline – MV 3/2017 (CPV – 45233222). Rok za dostavu ponuda je 18. travanj 2017. godine u 13:00 sati. Dokumentacija i troškovnik mogu se preuzeti na adresi: https://eojn.nn.hr/.”